Het documentatie­centrum doet historisch onderzoek naar militair erfgoed en in het bijzonder de Stelling van Amsterdam.
De resultaten van het onderzoek worden op een populair-wetenschappelijke wijze op zijn websites en andere uitgaven gepubliceerd. Waar mogelijk worden ook anderen van de resultaten en het bronmateriaal op de hoogte gebracht, via een nieuwsbrief en forum maar ook rechtstreeks.

Missie

Wij streven naar een landschap waarin het militair erfgoed gevarieerd en extensief gebruikt wordt, op een wijze waarbij de authentieke kenmerken en de samenhang zodanig bewaard blijven dat de militair-historische betekenis zichtbaar blijft.

Doelstelling

"Verbreding van belangstelling voor en verdiepen van kennis over militair erfgoed in de regio Amsterdam in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder."

Wij trachten de doelstellingen te verwezenlijken door:

  1. Het doen van historisch onderzoek en verzamelen van actuele informatie;
  2. Het verstrekken van voorlichting en het uitwisselen van informatie, onder meer door middel van rondleidingen, excursies, tentoonstellingen en lezingen;
  3. Het uitgeven van publicaties om het militair erfgoed breed maatschappelijk onder de aandacht te brengen;
  4. Het verwerven of beheren van roerende objecten om het behoud ervan te verzekeren en te gebruiken voor haar doelstelling.

Organisatie

Het documentatiecentrum is een voortzetting van een particulier initiatief van René Ros en Jurgen Lamers. In maart 1998 startten zij met historisch onderzoek naar de Stelling van Amsterdam. Op 3 januari 1999 verschenen de eerste resultaten op een nieuwe website die sindsdien is uitgebreid.

We zijn geen formele organisatie, zoals een stichting of vereniging, maar een samenwerking van particulieren waarbij René Ros als initiator een centrale rol speelt.

Stichting Stelling van Amsterdam

Wij zijn niet Stichting Stelling van Amsterdam of de opvolger daarvan. Deze stichting was in 1996 door de provincie Noord-Holland opgericht om de belangen van de Stelling te behartigen. Zij is in 2007 gefuseerd tot Cultureel Erfgoed Noord-Holland dat vervolgens is gefuseerd tot Cultuurcompagnie Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft haar werkzaamheden beëindigd en is in 2017 opgeheven.

Het archief van de Stichting Stelling van Amsterdam is grotendeels verdwenen. Een voormalig bestuurslid heeft ons een beperkt aantal documenten geschonken die in onze collectie zijn opgenomen,.

Foto's: Hans Baas, Otto Bodemeijer, Alexander Senger, Maaike Ros en René Ros
Enkele historische tekeningen: collectie Stichting Menno van Coehoorn