Het documentatie­centrum doet historisch onderzoek naar militair erfgoed en in het bijzonder de Stelling van Amsterdam. De resultaten van het onderzoek worden op een populair-wetenschappelijke wijze op websites en in andere uitgaven gepubliceerd. Waar mogelijk worden ook anderen van de resultaten en het bronmateriaal op de hoogte gebracht, via een nieuwsbrief maar ook rechtstreeks.

Missie

Wij streven naar een landschap waarin het militair erfgoed gevarieerd en extensief gebruikt wordt, op een wijze waarbij de authentieke kenmerken en de samenhang zodanig bewaard blijven dat de militair-historische betekenis zichtbaar blijft.

Doelstelling

"Verbreding van belangstelling voor en verdiepen van kennis over militair erfgoed in de regio Amsterdam in het algemeen en de Stelling van Amsterdam in het bijzonder."

Wij trachten de doelstellingen te verwezenlijken door:

  1. Het doen van historisch onderzoek en verzamelen van actuele informatie;
  2. Het verstrekken van voorlichting en het uitwisselen van informatie, onder meer door middel van rondleidingen, excursies, tentoonstellingen en lezingen;
  3. Het uitgeven van publicaties om het militair erfgoed breed maatschappelijk onder de aandacht te brengen;
  4. Het verwerven of beheren van roerende objecten om het behoud ervan te verzekeren en te gebruiken voor haar doelstelling.

Organisatie

Het documentatiecentrum is een voortzetting van een particulier initiatief van René Ros en Jurgen Lamers. In maart 1998 startte zij met historisch onderzoek naar de Stelling van Amsterdam. Op 3 januari 1999 verschenen de eerste resultaten op een nieuwe website die sindsdien is uitgebreid.

We zijn geen formele organisatie, zoals een stichting of vereniging, maar een samenwerking van particulieren waarbij René Ros als initiator een centrale rol speelt.

Foto's: Hans Baas, Otto Bodemeijer, Alexander Senger, Maaike Ros en René Ros
Enkele historische tekeningen: collectie Stichting Menno van Coehoorn