Voor de uitwisseling van digitale informatie is een unieke code noodzakelijk zodat meerdere partijen eenvoudig en eenduidig een fort of bunker kunnen identificeren. We stellen hierbij een systeem van codes voor militair erfgoed voor, en stellen basisgegevens voor ieders gebruik beschikbaar.

Omdat militair erfgoed vaak meerdere kadastrele percelen omvat, zijn de perceelnummers daarvan niet bruikbaar als unieke identificatie. Het Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) registreert percelen met een adres en individuele gebouwen en dat is voor de beschrijving van militair erfgoed niet altijd geschikt, nog afgezien dat toegang tit het BAG beperkt is.
Idealiter wordt een betekenisloos nummer of code gebruikt maar, om mensen zonder database-kennis tegemoet te komen, wordt een code van letters voorgesteld die gebaseerd is op de naam. Naast de codes wordt er ook een abstracter UUID beschikbaar gesteld.

Codes van drie tekens zijn bestemd voor verdedigingslinies, waterlinies en landelijke categorieën, codes van vier tekens zijn bestemd voor forten, batterijen, vestingen, magazijnen en dergelijke (zelfstandige terreinen).
Codes van vijf en zes tekens zijn bestemd voor kleinere objecten zoals inundatiewerken, schuilplaatsen e.d. Grenspalen kunnen door een code van acht tekens geïdentificeerd worden. Deze codes kunnen beginnen met de code van fort e.d. waar het toe behoort.

Eisen

De code voor objecten:

 • moet uniek zijn,
 • mag nooit wijzigen,
 • moet leesbaar zijn voor mens en computer (ook voor gebruik in bv. bestandsnamen),
 • is uitsluitend voor zelfstandige terreinen of objecten,
 • wordt alleen door ons, of na voorafgaand overleg met ons, bepaald.

Inhoud

De inhoud van een code:

 • is gebaseerd op de meest originele naam, bouwnummer, code enzovoort, in de taal van de bouwer,
 • is gebaseerd op de eerste letters van woorden en vervolgens van lettergrepen in de woorden in die naam,
 • bevat bij onvoldoende woorden of lettergrepen, de laatste letter omdat het verschil in de naam meestal aan het eind is,
 • bevat een letter van een eventuele windrichting achteraan de code (bv. bezuiden wordt Z),
 • alleen hoofdletters A-Z en cijfers 0-9.

en bevat nadrukkelijk geen:

 • indicatie van de bouwer of maker,
 • letters voor lidwoorden en tussenvoegsels,
 • hoofdletter i of getal 0 om verwarring te voorkomen,
 • letters IJ, deze wordt afgekort met Y,
 • Romeins cijfer, deze wordt vervangen door een Arabisch cijfer.

Download

Via deze pagina wordt een bestand met standaard-codes in zowel tab-tekstbestand als Excel formaat ter download beschikbaar gesteld, met de codes van categorieën (o.a. linies en stellingen) en objecten (terreinen). Iedereen is vrij om de inhoud van onderstaande bestanden te gebruiken, maar mag deze niet wijzigen, aanvullen, uit verwijderen, aangepast verspreiden of de suggestie wekken dat het eigen werk is.

Op dit moment bevat het bestand de belangrijkste terreinen van de Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Zuider Waterlinie. Tevens bevat het een aantal vermeldingen van kleinere werken die nodig waren voor het digitaliserings-project Fortwachters Register, door het Kenniscentrum Waterlinies. De lijst zal zich uitbreiden naarmate dat nodig is of om verzocht wordt.

Excel-bestand Tekst-bestand
NL-WpDStvA_Fortcodes.xlsx NL-WpDStvA_Fortcodes.tab

Laatste wijziging: 25 april 2021.