De websites die onder de naam Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (Documentatiecentrum) worden gepubliceerd, worden verzorgd door en zijn eigendom van René Ros.

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Documentatiecentrum, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen. Voor specifieke websites kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

De op deze website getoonde informatie wordt door het Documentatiecentrum met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Hoewel het Documentatiecentrum alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de auteur.
Het staat de auteur vrij om ter opname aangeboden informatie in te korten, te redigeren of te weigeren.

Verwijzingen naar websites die niet door het Documentatiecentrum worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Documentatiecentrum uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites die niet door het Documentatiecentrum worden onderhouden wordt afgewezen.

Het Documentatiecentrum sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Versie 1.0, 2 januari 2021.