Eigendom

De websites die onder de naam Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam (Documentatiecentrum) worden gepubliceerd, worden verzorgd door en zijn eigendom van René Ros. Het Documentatiecentrum is een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.

Verveelvoudiging

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Documentatiecentrum, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen. Voor specifieke websites kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Juistheid en volledigheid

De op deze website getoonde informatie wordt door het Documentatiecentrum met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Hoewel het Documentatiecentrum alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de websites geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar ons.

Verwijzingen

Verwijzingen naar websites die niet door het Documentatiecentrum worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel het Documentatiecentrum uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid voor (de inhoud van) websites die niet door het Documentatiecentrum worden onderhouden wordt afgewezen. Het Documentatiecentrum houdt zich het recht voor om verwijzingen zonder opgaaf van reden opname te weigeren of te verwijderen.

Bijdragen van derden

Voor zover natuurlijke personen of rechtspersonen toestemming hebben verleend om publicaties of informatie op te nemen en te publiceren, deden ze dit onder de volgende voorwaarden:

 1. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen de publicatie online opvragen en deze op alle mogelijke aspecten doorzoeken en inventariseren ten behoeve van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek.
 2. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een digitale kopie van de publicatie voor eigen onderzoek of studie opslaan op een digitale informatiedrager.
 3. Onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden mogen een papieren afdruk maken van de publicatie voor eigen onderzoek of studie.
 4. Het is slechts toegestaan de publicatie te hergebruiken, (zoals het opnemen in onderzoeksresultaten die openbaar worden gemaakt), voor zover
  • het gaat om niet-substantiële gedeelten.
  • dit noodzakelijk is voor het behoorlijk weergeven van het onderzoek.
  • dit niet plaatsvindt in het kader van een commerciële publicatie en
  • dit de gerechtvaardigde commerciele belangen van de rechthebbenden niet schaadt.
 5. Het is de uitgever toegestaan de publicatie, inclusief door derden aangeleverde informatie, op papier of in digitale vorm te vermenigvuldigen, te verspreiden en/of openbaar te maken op een andere wijze dan hieronder is aangegeven.
 6. Tenzij hiertoe een expliciete overeenkomst met de rechthebbende is afgesloten, is het de uitgever niet toegestaan met derden overeen te komen dat zij de publicatie mogen vermenigvuldigen, verspreiden en/of openbaar te maken.
 7. Desgewenst kan de uitgever partijen die interesse hebben in hergebruik van in deze website opgenomen publicaties in contact brengen met de rechthebbenden.

Het staat het Documentatiecentrum vrij om ter opname aangeboden informatie in te korten, te redigeren of te weigeren.

Rechten van derden

Citaten en afbeeldingen zijn met bronvermelding genoemd en waar mogelijk met toestemming van rechthebbende(n). De auteur heeft getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich tot ons wenden via het contactformulier.

Commercieel gebruik

Personen die meegewerkt hebben aan onze websites, onder andere door informatie bij te dragen, hebben dat gedaan in de aanname dat hun bijdrage niet commercieel geëxploiteerd zal worden. Gebruik van deze website door commerciële partijen is om die reden alleen toegestaan met voorafgaande toestemming. Een verzoek zal dan afgewogen worden op basis van de bron van de informatie en andere betrokkenen.

Aansprakelijkheid

Het Documentatiecentrum sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Geplaatst op 3 januari 2021.
Laatst gewijzigd op 31 januari 2021.